TOMASZ DRANKA

« powrót do listy pracowników

TOMASZ DRANKA

kierownik działu

12 628 21 97 tomasz.dranka@pk.edu.pl

nadzór i koordynacja prawidłowego funkcjonowania i rozbudowy HMS, eHMS, jHMS; nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem usług informatycznych realizowanych przez DI, serwerami i szkieletem USK PK, opracowywaniem SIWZ dla centralnych dostaw i usług na potrzeby informatyzacji Uczelni, przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych w systemie informatycznym Uczelni, plan rzeczowo-finansowy, plan zamówień publicznych Czytaj dalej TOMASZ DRANKA

MACIEJ DROZDOWSKI

« powrót do listy pracowników

MACIEJ DROZDOWSKI

12 628 21 01, 601 145 814 maciej.drozdowski@pk.edu.pl

instalacje, diagnostyka, naprawa: urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, drukarek; bezpośrednie wsparcie techniczne: instalacje programów użytkowych, konfiguracja sprzętu komputerowego, dostęp do HMS (Netterm, Putty), ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, administrator domeny admin.pk.edu.pl, administrator systemu HMS Czytaj dalej MACIEJ DROZDOWSKI

Bezpieczeństwo

Na styku uczelnianej sieci komputerowej i Internetu zainstalowane są urządzenia brzegowe klasy UMT, które uczestniczą w przekazywaniu ruchu w sieci. W urządzeniach tych realizowana jest tzw. polityka bezpieczeństwa. Jest to zbiór reguł utworzonych przez administratora. Wszystko co przechodzi przez urządzenie jest sprawdzane pod kątem spełniania warunków określonych w regułach i urządzenie podejmuje działania przypisane do danych reguł. Czytaj dalej Bezpieczeństwo

Poczta elektroniczna

POCZTA ELEKTRONICZNA DLA STUDENTÓW w domenie @student.pk.edu.pl

POCZTA ELEKTRONICZNA DLA DOKTORANTÓW w domenie @doktorant.pk.edu.pl

POCZTA ELEKTRONICZNA DLA PRACOWNIKÓW

Jak założyć skrzynkę pocztową dla pracownika w domenie @pk.edu.pl

 1. Konta pocztowe dla nowych pracowników PK są zakładane automatycznie w MS Exchange po ustawieniu hasła na stronie sus.pk.edu.pl. Po założeniu konta, informacje o dostępie do poczty i konfiguracji klientów pocztowych są prezentowane w SUS, sekcja „Obsługa skrzynki pocztowej PK” (w razie problemów z logowaniem zobacz instrukcję Logowanie do SUS).
 2. Adresy pocztowe są prezentowane na stronie sus.pk.edu.pl, sekcja „Edycja swoich danych osobowych publikowanych w internetowym spisie pracowników”;
 3. Pracowników, nie posiadających konta osobistego (@pk.edu.pl) na serwerze centralnym PK, prosimy o wysłanie zgłoszenia na stronie pomoc.pk.edu.pl lub mailowo na adres pomoc@pk.edu.pl.

Czytaj dalej Poczta elektroniczna

Nasze zadania

Dział Informatyzacji został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 23 czerwca 2006 roku zmieniającego “Regulamin organizacyjny Politechniki Krakowskiej” w zakresie organizacji wewnętrznej oraz zasad funkcjonowania i odpowiedzialności władz Uczelni. Obecnie jest jednostką podległą Kanclerzowi PK, odpowiedzialną za wsparcie informatyczne bieżącej działalności Politechniki Krakowskiej.

Z usług informatycznych dostarczanych przez Dział Informatyzacji korzystają wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej. DI współpracuje z jednostkami organizacyjnymi PK oraz z instytucjami zewnętrznymi w celu efektywnego wdrażania rozwiązań informatycznych na rzecz społeczności Uczelni oraz dla zwiększenia renomy PK w środowisku akademickim.

Dział Informatyzacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 91 z dnia 30 października 2019 r. Rektora Politechniki Krakowskiej, realizuje następujące zadania:

 1. Utrzymuje, administruje i zapewnia rozwój komputerowego systemu wspomagania zarządzania PK, w szczególności:
  • HMS (moduły: finansowo-księgowy, kadry, wynagrodzenia osobowe, bezosobowy fundusz płac, limity i budżetowanie, dziekanaty, płatności masowe, działalność socjalna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, gospodarka materiałowa, środki trwałe, transport, studium języków obcych, osiedle akademickie, nieruchomości),
  • eHMS (moduły: rekrutacja internetowa, wirtualny dziekanat, wirtualne kadry, minimum kadrowe, wirtualne limity, pensum),
  • system elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich,
  • elektroniczny system zamawiania legitymacji studenckich,
  • system oceny nauczycieli akademickich przez studentów,
  • system dystrybucji ankiet do badania losów absolwentów,
  • rejestr aktów normatywnych PK,
  • centralny rejestr umów,
  • centralny rejestr pełnomocnictw,
  • centralny rejestr programów komputerowych PK,
  • system wspomagający ocenę osiągnięć pracowników naukowych PK (Ludzie Nauki),
  • rejestr zamówień publicznych udzielonych z wyłączeniem PZP,
  • system obsługi zamówień publicznych,
  • uczelniane repozytorium prac dyplomowych (ASAP) wraz z systemem antyplagiatowym.
 2. Utrzymuje i administruje pozostałymi systemami informatycznymi PK, w szczególności:
  • system PŁATNIK,
  • system ochrony antywirusowej,
  • system ochrony Uczelnianej Sieci Komputerowej,
  • system ochrony stron internetowych,
  • system poczty elektronicznej pracowników PK,
  • system poczty elektronicznej studentów PK,
  • BIP – biuletyn informacji publicznych,
  • system dystrybucji uczelnianych certyfikatów niekwalifikowanych,
  • SUS – Strona Usług Sieciowych,
  • system zarządzania zasobami internetowymi,
  • system pomocy technicznej (helpdesk),
  • system zarządzania spisem pracowników,
  • system wspomagający zarządzanie licencjami i zasobami IT.

  Punkty 1 i 2 są realizowane poprzez:

  • administrowanie systemami i usługami informatycznymi m. in. przez konfigurowanie zasobów i usług zgodnie z potrzebami PK,
  • sprawowanie nadzoru nad usługami informatycznymi dostarczanymi przez podmioty zewnętrzne m. in. Internet, HMS, usługi serwisowe,
  • nadzorowanie aktualizacji systemów i usług informatycznych,
  • analizę potrzeb i opiniowanie wniosków jednostek PK w zakresie rozbudowy zasobów, systemów i usprawnienia usług informatycznych,
  • poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i rozwiązań w systemie komputerowego wspomagania zarządzania PK,
  • sprawowanie nadzoru nad korzystaniem z usług informatycznych przez pracowników PK.
 3. Udziela pomocy technicznej użytkownikom systemów informatycznych wymienionych w pkt.1 i 2 poprzez:
  • przyjmowanie zgłoszeń problemów, incydentów od użytkowników, ich analizę i zapewnianie ich rozwiązania,
  • udzielanie pomocy użytkownikom systemów i usług informatycznych,
  • rozwiązywanie problemów ze sprzętem, systemami lub usługami informatycznymi lub zlecanie ich naprawy wykonawcom zewnętrznym,
  • nadzorowanie rozwiązywania problemów, awarii przez wykonawców zewnętrznych.
 4. Obsługuje administrację centralną PK w zakresie informatyzacji poprzez:
  • administrowanie Active Directory (skalowalna usługa katalogowa dla systemów Windows do zarządzania użytkownikami i zasobami),
  • administrowanie danymi – realizowanie dostępów z poziomami uprawnień zgodnymi z wnioskami zaakceptowanymi przez ABI,
  • wsparcie procesów integracji systemu HMS z systemami zewnętrznymi,
  • utrzymanie w ruchu urządzeń komputerowych, sieci, oprogramowania,
  • diagnozowanie sprzętu komputerowego i sieci komputerowych,
  • sprzętowe i programowe konfigurowanie stacji roboczych i urządzeń sieciowych,
  • konfigurowanie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
  • pomoc użytkownikom w konfiguracji oprogramowania użytkowego.
 5. Utrzymuje, administruje i zapewnia rozbudowę szkieletu uczelnianej sieci komputerowej (USK) poprzez:
  • projektowanie i nadzorowanie modernizacji sieci informatycznej i dokonywanie odbioru wykonanych zadań;
  • opiniowanie wniosków i zgłoszeń jednostek administracji centralnej PK o modernizację i rozbudowę sieci informatycznej;
  • uzgadnianie warunków technicznych dla budowanych przez jednostki organizacyjne PK lokalnych sieci światłowodowych i strukturalnych podłączanych do rdzenia USK;
  • zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci i rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo USK;
  • bieżącą konserwację i aktualizację oprogramowania systemowego urządzeń aktywnych USK;
  • uzgadnianie z projektantami, wykonawcami, służbami technicznymi PK warunków zasilania urządzeń aktywnych pracujących w rdzeniu USK i nadzorowanie prac w tym zakresie;
  • wstępny serwis i konfiguracja urządzeń do bezprzerwowego zasilania urządzeń pracujących w rdzeniu USK;
  • opiniowanie wniosków i umożliwianie dostępu do sieci informatycznej pracownikom firm zewnętrznych;
  • monitorowanie funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz systemów i usług informatycznych pod względem wydajności i awaryjności;
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów elementów infrastruktury informatycznej oraz systemów i usług informatycznych i opracowywanie stosownych wniosków do władz PK o modernizację, rozbudowę infrastruktury informatycznej, zakup zasobów, aktualizację systemów informatycznych;
  • przeprowadzanie modernizacji, rozbudowy infrastruktury informatycznej, zasobów, aktualizacji systemów informatycznych, służących do zarządzania USK;
  • nadzorowanie realizacji umów z dostawcami i wykonawcami w zakresie umów informatycznych serwisowych, gwarancyjnych.
 6. Administruje siecią bezprzewodową EDUROAM PK poprzez:
  • projektowanie i nadzorowanie modernizacji sieci EDUROAM,
  • opiniowanie wniosków i zgłoszeń jednostek PK o modernizację i rozbudowę sieci EDUROAM,
  • zarządzanie punktami dostępowymi sieci EDUROAM,
  • umożliwianie dostępu do sieci EDUROAM pracownikom i studentom PK,
  • monitorowanie funkcjonowania infrastruktury EDUROAM pod względem wydajności i awaryjności;
  • opracowanie wniosków do władz PK o modernizację, rozbudowę infrastruktury sieci EDUROAM.
 7. Udostępnia zasoby USK jednostkom organizacyjnym PK i udziela wsparcia technicznego użytkownikom sieci.
 8. Nadzoruje prawidłowe, zgodne z prawem wykorzystanie sieci komputerowej poprzez:
  • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu USK,
  • nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
  • informowanie przełożonych i inspektora BTI o wszelkich zdarzeniach, związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem sieci USK.
 9. Koordynuje działania zapewniające bezpieczeństwo USK.
 10. Zapewnia ochronę antywirusową i antyspamową poczty elektronicznej poprzez:
  • zapewnienie ciągłości działania rozwiązań antyspamowych, działających na serwerach mailowych, zarządzanych przez DI,
  • stałe doskonalenie reguł bezpieczeństwa na serwerach, zarządzanych przez DI,
  • wybór, wdrożenie i utrzymanie systemu antywirusowego dla komputerów PK:
   • ustalenie kryteriów wyboru systemu antywirusowego,
   • zebranie i analiza informacji na temat aktualnie funkcjonujących systemów,
   • spotkania z dystrybutorami wybranych produktów w celu prezentacji działających systemów,
   • przygotowanie i przeprowadzenie przetargu,
   • wdrożenie systemu,
   • udział w szkoleniach dla administratorów,
   • aktualizacja oprogramowania,
   • generowanie pakietów instalacyjnych dla poszczególnych grup komputerów,
   • zarządzanie kontami użytkowników, przydzielanie uprawnień,
   • tworzenie profili dla grup komputerów.
 11. Utrzymuje i administruje serwerami uczelnianej sieci komputerowej poprzez:
  • instalację systemów operacyjnych,
  • instalację, bieżącą konserwację i aktualizację oprogramowania,
  • konfigurowanie urządzeń sieciowych,
  • zarządzanie kontami użytkowników,
  • przydzielanie uprawnień,
  • zarządzanie bezpieczeństwem systemu i danych,
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 12. Tworzy warunki umożliwiające jednostkom organizacyjnym prowadzenie internetowych serwisów informujących o działalności PK przez udostępnienie określonej wielkości przestrzeni dyskowej na serwerach PK i możliwość tworzenia baz danych poprzez:
  • przydzielanie dostępu do funkcji „System zarządzania zasobami internetowymi PK” na Stronie Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl),
  • konfigurację i uruchomienie serwera www zgodnie z wnioskiem,
  • konfigurację serwerów DNS,
  • przekazanie parametrów logowania do serwera.
 13. Opracowuje standardy konfiguracji sprzętu komputerowego i uczestniczy w realizacji zamówień publicznych w tym zakresie poprzez:
  • analizę bieżących zmian na rynku w zakresie sprzętu IT,
  • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia,
  • ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,
  • przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia,
  • określanie kryteriów oceny ofert,
  • weryfikację SIWZ, projektu umowy oraz innych dokumentów przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • ocenę zgodności ofert ze specyfikacją, m.in. poprzez wykonywanie testów wydajnościowych komputerów.
 14. Obsługuje system elektronicznych legitymacji studenckich:
  • zapewnia ciągłą obsługę systemu PERSO,
  • utrzymuje urządzenia w sprawności technicznej,
  • zapewnia stały dostęp materiałów eksploatacyjnych,
  • personalizuje i drukuje elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) i doktorantów (ELD):
   • weryfikacja poprawności danych studentów i doktorantów zgodnie z danymi zapisanymi w HMS,
   • importowanie fotografii,
   • pobieranie informacji dotyczących KKM z HMS, kodowanie KKM i eksport plików do serwera MPK,
   • opracowywanie i drukowanie list wydanych legitymacji,
  • przedłużanie ważności ELD:
   • weryfikacja statusu doktoranta,
   • kodowanie legitymacji,
   • wydawanie i rejestrowanie hologramów.
 15. Prowadzi uczelniany “urząd certyfikacji” poprzez:
  • opracowywanie koncepcji funkcjonowania systemu certyfikacji na PK,
  • administrowanie infrastrukturą klucza publicznego PKI,
  • generowanie certyfikatów dla pracowników i studentów PK,
  • wsparcie techniczne i wyjaśnianie użytkownikom sposobu działania usług certyfikacyjnych.
 16. Prowadzi audyt legalności oprogramowania komputerów w administracji centralnej poprzez:
  • zarządzanie serwerem administracyjnym systemu LOG System,
  • prowadzenie audytu legalności oprogramowania w administracji centralnej,
  • aktualizację oprogramowania i sygnatur programów komputerowych,
  • instalację agentów na stacjach roboczych administracji centralnej,
  • ewidencję dokumentów potwierdzających posiadanie licencji,
  • audyt programów zainstalowanych na stacjach administracji centralnej.
 17. Utrzymuje konto Politechniki Krakowskiej na platformie ePUAP poprzez:
  • administrowanie kontem uczelnianym,
  • tworzenie skrytek na platformie, dedykowanych jednostkom organizacyjnym,
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych skrytek,
  • wysyłanie korespondencji administracji centralnej,
  • odbieranie i dystrybucję przesyłek dla administracji centralnej,
  • wsparcie dla pracowników przygotowujących korespondencję,
  • wsparcie dla osób uprawnionych do cyfrowego podpisywania dokumentów,
  • instruktaż dla pracowników w zakresie funkcjonowania i obsługi platformy ePUAP.
 18. Koordynuje centralne zakupy programów komputerowych oraz administruje elektronicznym rejestrem programów komputerowych zakupionych przez jednostki organizacyjne PK poprzez:
  • analizę bieżących zmian na rynku w zakresie oprogramowania kupowanego centralnie,
  • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia,
  • ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,
  • przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia,
  • określanie kryteriów oceny ofert,
  • weryfikację SIWZ, projektu umowy oraz innych dokumentów przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • ocenę zgodności ofert ze specyfikacją.
 19. Zapewnia nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia i utrzymywania Serwisu Głównego PK oraz innych serwisów uczelnianych, a także baz danych wchodzących w skład serwisów internetowych PK poprzez:
  • administrowanie centrum danych VMWare,
  • administrowanie systemem hostingowym stron WWW administracji centralnej,
  • współpraca z webmasterami innych jednostek organizacyjnych i autorami publikowanych treści,
  • nadawanie uprawnień oraz pomoc techniczną dla użytkowników serwisów administracji centralnej,
  • opracowywanie struktury i architektury technicznej stron systemowych administracji centralnej,
  • projektowanie, kodowanie, tworzenie szaty graficznej i aplikacji stron systemowych administracji centralnej,
  • tworzenie scenariuszy testowych i testowanie systemów administracji centralnej,
  • aktualizowanie i rozbudowywanie stron systemowych administracji centralnej,
  • implementację najnowszych rozwiązań technologicznych w powyższym zakresie.
 20. Zapewnia przekazywanie danych studentów, doktorantów i pracowników do POL-on poprzez:
  • przeprowadzanie analizy schematu plików importu masowego danych do systemu POL-on,
  • opracowywanie propozycji zmian w schemacie eksportu danych studentów, doktorantów i pracowników PK z systemu informatycznego uczelni w celu dostosowania do wymagań POL-on,
  • testowanie wprowadzonych zmian,
  • wykonywanie importu masowego danych studentów, doktorantów i pracowników do systemu POL-on zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Koordynatora Głównego ds. Systemu POL-on,
  • weryfikowanie zgodności danych w eksportowym pliku XML z danymi w HMS/dsys na potrzeby sprawozdania GUS,
  • wsparcie techniczne dla użytkowników systemu dziekanatowego i kadrowego w sprawach związanych z danymi studentów, doktorantów i pracowników na potrzeby importu masowego do POL-on.
 21. Zapewnia obsługę techniczną służbowych telefonów komórkowych PK.