Nasze zadania

Dział Informatyzacji został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 23 czerwca 2006 roku zmieniającego “Regulamin organizacyjny Politechniki Krakowskiej” w zakresie organizacji wewnętrznej oraz zasad funkcjonowania i odpowiedzialności władz Uczelni. Obecnie jest jednostką podległą Kanclerzowi PK, odpowiedzialną za wsparcie informatyczne bieżącej działalności Politechniki Krakowskiej.

Z usług informatycznych dostarczanych przez Dział Informatyzacji korzystają wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej. DI współpracuje z jednostkami organizacyjnymi PK oraz z instytucjami zewnętrznymi w celu efektywnego wdrażania rozwiązań informatycznych na rzecz społeczności Uczelni oraz dla zwiększenia renomy PK w środowisku akademickim.

Dział Informatyzacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 91 z dnia 30 października 2019 r. Rektora Politechniki Krakowskiej, realizuje następujące zadania:

 1. Utrzymuje, administruje i zapewnia rozwój komputerowego systemu wspomagania zarządzania PK, w szczególności:
  • HMS (moduły: finansowo-księgowy, kadry, wynagrodzenia osobowe, bezosobowy fundusz płac, limity i budżetowanie, dziekanaty, płatności masowe, działalność socjalna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, gospodarka materiałowa, środki trwałe, transport, studium języków obcych, osiedle akademickie, nieruchomości),
  • eHMS (moduły: rekrutacja internetowa, wirtualny dziekanat, wirtualne kadry, wirtualne limity, pensum, sylabus),
  • system elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich,
  • elektroniczny system zamawiania legitymacji studenckich,
  • system oceny nauczycieli akademickich przez studentów,
  • system dystrybucji ankiet do badania losów absolwentów,
  • rejestr aktów normatywnych PK,
  • centralny rejestr umów,
  • centralny rejestr pełnomocnictw,
  • centralny rejestr programów komputerowych PK,
  • system wspomagający ocenę osiągnięć pracowników naukowych PK (Ludzie Nauki),
  • rejestr zamówień publicznych udzielonych z wyłączeniem PZP,
  • system obsługi zamówień publicznych,
  • uczelniane repozytorium prac dyplomowych (ASAP) wraz z systemem antyplagiatowym.
 2. Utrzymuje i administruje centralnymi systemami informatycznymi PK, w szczególności:
  • system PŁATNIK,
  • system ochrony antywirusowej,
  • systemy ochrony Uczelnianej Sieci Komputerowej,
  • systemy ochrony stron internetowych,
  • system identyfikacji i autoryzacji sieciowej,
  • system poczty elektronicznej pracowników PK,
  • system poczty elektronicznej studentów i doktorantów PK,
  • BIP – biuletyn informacji publicznych,
  • system dystrybucji uczelnianych certyfikatów niekwalifikowanych,
  • SUS – Strona Usług Sieciowych,
  • system zarządzania zasobami internetowymi (hosting),
  • system pomocy technicznej (helpdesk),
  • system zarządzania spisem pracowników, w tym upublicznieniem struktury organizacyjnej PK,
  • system pracy grupowej Exchange,
  • system usług chmurowych MS Office 365,
  • system ochrony poczty elektronicznej (FortiMail),
  • centrum szkoleniowe (Działownia),
  • Centrum Danych w dwóch lokalizacjach (Cyfronet, kampus Warszawska),
  • system autoryzacji użytkowników obejmujący pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy MCK i emerytów (Active Directory PK),
  • system wspomagający zarządzanie licencjami i zasobami IT.

  Punkty 1 i 2 są realizowane poprzez:

  • administrowanie systemami i usługami informatycznymi m. in. przez konfigurowanie zasobów i usług zgodnie z potrzebami PK,
  • sprawowanie nadzoru nad usługami informatycznymi dostarczanymi przez podmioty zewnętrzne m. in. Internet, HMS, usługi serwisowe,
  • nadzorowanie aktualizacji systemów i usług informatycznych,
  • analizę potrzeb i opiniowanie wniosków jednostek PK w zakresie rozbudowy zasobów, systemów i usprawnienia usług informatycznych,
  • poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i rozwiązań,
  • efektywną realizację Polityki bezpieczeństwa IT PK oraz Polityki ochrony danych osobowych PK,
  • sprawowanie nadzoru nad korzystaniem z usług informatycznych przez pracowników PK.
 3. Udziela pomocy technicznej użytkownikom systemów informatycznych wymienionych w pkt.1 i 2 poprzez:
  • przyjmowanie zgłoszeń problemów, incydentów od użytkowników, ich analizę i zapewnianie ich rozwiązania,
  • udzielanie pomocy użytkownikom systemów i usług informatycznych,
  • rozwiązywanie problemów ze sprzętem, systemami lub usługami informatycznymi lub zlecanie ich naprawy wykonawcom zewnętrznym,
  • nadzorowanie rozwiązywania problemów, awarii przez wykonawców zewnętrznych.
 4. Obsługuje administrację centralną PK w zakresie informatyzacji poprzez:
  • administrowanie Active Directory (skalowalna usługa katalogowa dla systemów Windows do zarządzania użytkownikami i zasobami),
  • zarządzanie licencjami MS Office 365 dla użytkowników,
  • administrowanie danymi – realizowanie dostępów z poziomami uprawnień zgodnymi z wnioskami zaakceptowanymi przez ABI,
  • wsparcie procesów integracji systemu HMS z systemami zewnętrznymi,
  • utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń komputerowych, sieci, oprogramowania,
  • diagnozowanie sprzętu komputerowego i sieci komputerowych,
  • sprzętowe i programowe konfigurowanie stacji roboczych i urządzeń sieciowych,
  • konfigurowanie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
  • pomoc użytkownikom w konfiguracji oprogramowania użytkowego.
 5. Utrzymuje, administruje i zapewnia rozbudowę szkieletu uczelnianej sieci komputerowej (USK) poprzez:
  • projektowanie i nadzorowanie modernizacji sieci informatycznej i dokonywanie odbioru wykonanych zadań;
  • opiniowanie wniosków i zgłoszeń jednostek administracji centralnej PK o modernizację i rozbudowę sieci informatycznej;
  • uzgadnianie warunków technicznych dla budowanych przez jednostki organizacyjne PK lokalnych sieci światłowodowych i strukturalnych podłączanych do rdzenia USK;
  • zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci i rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo USK;
  • bieżącą konserwację i aktualizację oprogramowania systemowego urządzeń aktywnych USK;
  • uzgadnianie z projektantami, wykonawcami, służbami technicznymi PK warunków zasilania urządzeń aktywnych pracujących w rdzeniu USK i nadzorowanie prac w tym zakresie;
  • wstępny serwis i konfiguracja urządzeń do bezprzerwowego zasilania urządzeń pracujących w rdzeniu USK;
  • opiniowanie wniosków i umożliwianie dostępu do sieci informatycznej pracownikom firm zewnętrznych;
  • monitorowanie funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz systemów i usług informatycznych pod względem wydajności i awaryjności;
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów elementów infrastruktury informatycznej oraz systemów i usług informatycznych i opracowywanie stosownych wniosków do władz PK o modernizację, rozbudowę infrastruktury informatycznej, zakup zasobów, aktualizację systemów informatycznych;
  • przeprowadzanie modernizacji, rozbudowy infrastruktury informatycznej, zasobów, aktualizacji systemów informatycznych, służących do zarządzania USK;
  • nadzorowanie realizacji umów z dostawcami i wykonawcami w zakresie umów informatycznych serwisowych, gwarancyjnych.
 6. Administruje siecią bezprzewodową EDUROAM PK poprzez:
  • projektowanie i nadzorowanie modernizacji sieci EDUROAM,
  • opiniowanie wniosków i zgłoszeń jednostek PK o modernizację i rozbudowę sieci EDUROAM,
  • zarządzanie punktami dostępowymi sieci EDUROAM,
  • umożliwianie dostępu do sieci EDUROAM pracownikom i studentom PK,
  • monitorowanie funkcjonowania infrastruktury EDUROAM pod względem wydajności i awaryjności;
  • opracowanie wniosków do władz PK o modernizację, rozbudowę infrastruktury sieci EDUROAM.
 7. Udostępnia zasoby USK jednostkom organizacyjnym PK i udziela wsparcia technicznego użytkownikom sieci.
 8. Nadzoruje prawidłowe, zgodne z prawem wykorzystanie sieci komputerowej poprzez:
  • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu USK,
  • nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
  • informowanie przełożonych i inspektora BTI o wszelkich zdarzeniach, związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem sieci USK.
 9. Koordynuje działania zapewniające bezpieczeństwo USK.
 10. Zapewnia ochronę antywirusową i antyspamową poczty elektronicznej poprzez:
  • zapewnienie ciągłości działania rozwiązań antyspamowych, działających na serwerach mailowych, zarządzanych przez DI,
  • stałe doskonalenie reguł bezpieczeństwa na serwerach, zarządzanych przez DI,
  • wybór, wdrożenie i utrzymanie systemu antywirusowego dla komputerów PK:
   • ustalenie kryteriów wyboru systemu antywirusowego,
   • zebranie i analiza informacji na temat aktualnie funkcjonujących systemów,
   • spotkania z dystrybutorami wybranych produktów w celu prezentacji działających systemów,
   • przygotowanie i przeprowadzenie przetargu,
   • wdrożenie systemu,
   • udział w szkoleniach dla administratorów,
   • aktualizacja oprogramowania,
   • generowanie pakietów instalacyjnych dla poszczególnych grup komputerów,
   • zarządzanie kontami użytkowników, przydzielanie uprawnień,
   • tworzenie profili dla grup komputerów.
 11. Utrzymuje i administruje serwerami uczelnianej sieci komputerowej poprzez:
  • instalację systemów operacyjnych,
  • instalację, bieżącą konserwację i aktualizację oprogramowania,
  • konfigurowanie urządzeń sieciowych,
  • zarządzanie kontami użytkowników,
  • przydzielanie uprawnień,
  • zarządzanie bezpieczeństwem systemu i danych,
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 12. Tworzy warunki umożliwiające jednostkom organizacyjnym prowadzenie internetowych serwisów informujących o działalności PK przez udostępnienie określonej wielkości przestrzeni dyskowej na serwerach PK i możliwość tworzenia baz danych poprzez:
  • przydzielanie dostępu do funkcji „System zarządzania zasobami internetowymi PK” na Stronie Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl),
  • konfigurację i uruchomienie serwera www zgodnie z wnioskiem,
  • konfigurację serwerów DNS,
  • przekazanie parametrów logowania do serwera.
 13. Opracowuje standardy konfiguracji sprzętu komputerowego i uczestniczy w realizacji zamówień publicznych w tym zakresie poprzez:
  • analizę bieżących zmian na rynku w zakresie sprzętu IT,
  • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia,
  • ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,
  • przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia,
  • określanie kryteriów oceny ofert,
  • weryfikację SIWZ, projektu umowy oraz innych dokumentów przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • ocenę zgodności ofert ze specyfikacją, m.in. poprzez wykonywanie testów wydajnościowych komputerów.
 14. Obsługuje system elektronicznych legitymacji studenckich:
  • zapewnia ciągłą obsługę systemu PERSO,
  • utrzymuje urządzenia w sprawności technicznej,
  • zapewnia stały dostęp materiałów eksploatacyjnych,
  • personalizuje i drukuje elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) i doktorantów (ELD):
   • weryfikacja poprawności danych studentów i doktorantów zgodnie z danymi zapisanymi w HMS,
   • importowanie fotografii,
   • pobieranie informacji dotyczących KKM z HMS, kodowanie KKM i eksport plików do serwera MPK,
   • opracowywanie i drukowanie list wydanych legitymacji,
  • przedłużanie ważności ELD:
   • weryfikacja statusu doktoranta,
   • kodowanie legitymacji,
   • wydawanie i rejestrowanie hologramów.
 15. Prowadzi uczelniany “urząd certyfikacji” poprzez:
  • opracowywanie koncepcji funkcjonowania systemu certyfikacji na PK,
  • administrowanie infrastrukturą klucza publicznego PKI,
  • generowanie certyfikatów dla pracowników i studentów PK,
  • wsparcie techniczne i wyjaśnianie użytkownikom sposobu działania usług certyfikacyjnych.
 16. Prowadzi audyt legalności oprogramowania komputerów w administracji centralnej poprzez:
  • prowadzenie audytu legalności oprogramowania w administracji centralnej,
  • aktualizację oprogramowania i sygnatur programów komputerowych,
  • instalację agentów na stacjach roboczych administracji centralnej,
  • ewidencję dokumentów potwierdzających posiadanie licencji,
  • audyt programów zainstalowanych na stacjach administracji centralnej.
 17. Utrzymuje konto Politechniki Krakowskiej na platformie ePUAP poprzez:
  • administrowanie kontem uczelnianym,
  • tworzenie skrytek na platformie, dedykowanych jednostkom organizacyjnym,
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych skrytek,
  • wsparcie dla pracowników przygotowujących korespondencję,
  • wsparcie dla osób uprawnionych do cyfrowego podpisywania dokumentów,
  • instruktaż dla pracowników w zakresie funkcjonowania i obsługi platformy ePUAP.
 18. Koordynuje centralne zakupy programów komputerowych oraz administruje elektronicznym rejestrem programów komputerowych zakupionych przez jednostki organizacyjne PK poprzez:
  • analizę bieżących zmian na rynku w zakresie oprogramowania kupowanego centralnie,
  • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia,
  • ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,
  • przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia,
  • określanie kryteriów oceny ofert,
  • weryfikację SIWZ, projektu umowy oraz innych dokumentów przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • ocenę zgodności ofert ze specyfikacją.
 19. Zapewnia nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia i utrzymywania Serwisu Głównego PK oraz innych serwisów uczelnianych, a także baz danych wchodzących w skład serwisów internetowych PK poprzez:
  • administrowanie centrum danych VMWare,
  • administrowanie systemem hostingowym stron WWW administracji centralnej,
  • współpraca z webmasterami innych jednostek organizacyjnych i autorami publikowanych treści,
  • nadawanie uprawnień oraz pomoc techniczną dla użytkowników serwisów administracji centralnej,
  • opracowywanie struktury i architektury technicznej stron systemowych administracji centralnej,
  • projektowanie, kodowanie, tworzenie szaty graficznej i aplikacji stron systemowych administracji centralnej,
  • tworzenie scenariuszy testowych i testowanie systemów administracji centralnej,
  • aktualizowanie i rozbudowywanie stron systemowych administracji centralnej,
  • implementację najnowszych rozwiązań technologicznych w powyższym zakresie.
 20. Zapewnia nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania, wykorzystywanego dla utrzymywania usług jednostek Politechniki Krakowskiej oraz usług wydziałów poprzez:
  • administrowanie klastrem wysokiej dostępności w centrum danych,
  • dostarczaniem gotowych implementacji systemów operacyjnych,
  • implementację dostępów poprzez technologię VPN,
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa rozwiązań zlokalizowanych w Centrum Danych,
  • monitorowanie środowiska wirtualnego w Centrum Danych,
  • dostarczanie rozwiązań IT dla realizacji pracy zdanej.
 21. Zapewnia przekazywanie danych studentów, doktorantów i pracowników do POL-on poprzez:
  • przeprowadzanie analizy schematu plików importu masowego danych do systemu POL-on,
  • opracowywanie propozycji zmian w schemacie eksportu danych studentów, doktorantów i pracowników PK z systemu informatycznego uczelni w celu dostosowania do wymagań POL-on,
  • testowanie wprowadzonych zmian,
  • wykonywanie importu masowego danych studentów, doktorantów i pracowników do systemu POL-on zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Koordynatora Głównego ds. Systemu POL-on,
  • weryfikowanie zgodności danych w eksportowym pliku XML z danymi w HMS/dsys na potrzeby sprawozdania GUS,
  • wsparcie techniczne dla użytkowników systemu dziekanatowego i kadrowego w sprawach związanych z danymi studentów, doktorantów i pracowników na potrzeby importu masowego do POL-on.
 22. Zapewnia obsługę techniczną służbowych telefonów komórkowych PK.