Uprawnienia do systemów

HMS /eHMS / jHMS

Pracownicy, których obowiązki służbowe związane są z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązani są do uzyskania uprawnień do ich przetwarzania zarówno w formie papierowej jak i w systemach informatycznych. Czytaj więcej

ASAP (System antyplagiatowy)

Osoby, które prowadzą zajęcia i mają w eHMS uprawnienia wykładowcy, nie muszą występować o uprawnienia promotora w ASAP (asap.pk.edu.pl), gdyż są one przydzielane automatycznie każdemu wykładowcy. Zobacz, jak zalogować się do ASAP.

Promotorzy zewnętrzni w celu uzyskania dostępu do ASAP muszą posiadać konto w eHMS. Wniosek o założenie konta dla promotora zewnętrznego może złożyć jednostka organizacyjna PK, w której wykonywana jest praca dyplomowa, lub dziekanat wydziału. Podpisany przez kierownika jednostki wniosek należy dostarczyć do Działu Informatyzacji . Pobierz wzór wniosku

Legitymacje

W celu uzyskania dostępu do elektronicznego systemu zamawiania legitymacji studenckich (legitymacje.pk.edu.pl), kierownik jednostki PK (Dziekanatu) wysyła e-mail na adres Działu Informatyzacji (di@pk.edu.pl) z danymi osoby (imię i nazwisko), która takie uprawnienia powinna posiadać.

Elektroniczny system pomocy technicznej PK (Helpdesk)

 • jako użytkownik:

  W celu zalogowania się do elektronicznego systemu pomocy technicznej PK (helpdesk.pk.edu.pl / pomoc.pk.edu.pl), należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS.

 • jako administrator lokalny:

  W celu uzyskania dostępu do obsługi zgłoszeń w elektronicznym systemie pomocy technicznej PK (helpdesk.pk.edu.pl / pomoc.pk.edu.pl), administrator lokalny:

  • wysyła e-mail na adres Działu Informatyzacji (di@pk.edu.pl) z prośbą o utworzenie własnej kolejki w dziale “Problemy lokalne jednostek PK” z podaniem symbolu jednostki, której zgłoszenia ma obsługiwać za pomocą systemu,

   lub

  • wysyła zgłoszenie w elektronicznym systemie pomocy technicznej PK (helpdesk.pk.edu.pl / pomoc.pk.edu.pl) jako użytkownik, z prośbą o utworzenie własnej kolejki w dziale “Problemy lokalne jednostek PK” z podaniem symbolu jednostki, której zgłoszenia ma obsługiwać za pomocą systemu.

Centralny Rejestr Komputerowych Programów (CRKP)

W celu uzyskania dostępu do Centralnego rejestru Komputerowych Programów (CRKP) (crkp.pk.edu.pl), kierownik jednostki PK wysyła e-mail na adres Działu Informatyzacji (di@pk.edu.pl) z danymi osoby (imię i nazwisko), która została powołana jako Koordynator ds. Licencji i takie uprawnienia powinna posiadać.

Rejestr Zamówień Małych (RZM)

W celu uzyskania dostępu do Rejestru Zamówień Małych (RZM) (rzm.pk.edu.pl), kierownik jednostki PK wysyła pismo lub e-mail na adres Działu Informatyzacji (di@pk.edu.pl) z danymi osoby (imię i nazwisko), która takie uprawnienia powinna posiadać.

Umowy

W celu uzyskania dostępu do Rejestru Umów (umowy.pk.edu.pl), kierownik jednostki PK wysyła e-mail na adres Działu Organizacyjnego (dzial.organizacyjny@pk.edu.pl) z danymi osoby (imię i nazwisko), która takie uprawnienia powinna posiadać.

Pełnomocnictwa

W celu zalogowania się do Rejestru Pełnomocnictw (pelnomocnictwa.pk.edu.pl), należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS.

Rejestr Aktów Normatywnych

W celu zalogowania się do Rejestru Aktów Normatywnych (ran.pk.edu.pl), należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS.

Ludzie Nauki

W celu zalogowania się do systemu, gromadzącego informacje o naukowych dokonaniach pracowników PK (ludzienauki.pk.edu.pl), należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS.

W systemie wyróżnia się trzy grupy użytkowników o różnych poziomach uprawnień.

Podstawową grupę stanowią wszyscy pracownicy naukowi PK, którzy mogą przeglądać informacje zapisane w systemie dotyczące wyłącznie ich samych.

Druga grupa to pracownicy naukowi pełniący funkcje kierownicze. Mają oni dostęp do danych dotyczących wszystkich pracowników naukowych zatrudnionych w podległych im jednostkach.

Trzecią grupę stanowią wybrani pracownicy jednostek organizacyjnych PK, które w zakresie swoich działań zajmują się problematyką badań naukowych, patentów i współpracy z przemysłem.

Pracownicy naukowi PK dostęp do portalu naukowych dokonań pracowników PK otrzymują automatycznie. W celu uzyskania dostępu do portalu ludzienauki.pk.edu.pl pracowników, nie będących pracownikami naukowymi, należy zwrócić się do Działu Badań Naukowych PK.

Projekty

W celu zalogowania się do systemu, gromadzącego informacje o projektach realizowanych  na PK (projekty.pk.edu.pl), należy użyć danych autoryzacyjnych (login i hasło) takich samych jak dane autoryzacyjne do SUS.

W systemie wyróżnia się trzy grupy użytkowników o różnych poziomach uprawnień.

Pierwsza grupa to pracownicy Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Programów Międzynarodowych. Członkowie tej grupy mają dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie. Do ich zadań należy m.in. przydzielanie uprawnień innym użytkownikom.

Drugą grupę stanowią kierownicy projektów zarejestrowanych w systemie. Uprawnienie do systemu dla kierownika projektu nadaje pracownik Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Programów Międzynarodowych.

Kierownik projektu może wyznaczyć osobę, zaangażowaną w realizację projektu, która w jego imieniu będzie wprowadzać do systemu informacje dotyczące projektu. Ma ona dostęp do tych samych funkcji systemu co kierownik projektu. Osoby z takimi uprawnieniami stanowią trzecią grupę użytkowników systemu. Upoważnienie dla wyznaczonej osoby, w formie pisemnej, kierownik projektu składa w Zespole ds. Funduszy Strukturalnych UE i Programów Międzynarodowych. Na tej podstawie pracownik Zespołu nadaje wyznaczonej osobie odpowiednie uprawnienia do systemu.

Legalis

W celu uzyskania dostępu do systemu informacji prawnej Legalis (legalis.pl), kierownik jednostki PK wysyła e-mail na adres Działu Informatyzacji (di@pk.edu.pl) z danymi osoby (imię i nazwisko), która takie uprawnienia powinna posiadać.

POL-on / ORPPD

W celu uzyskania dostępu do systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (polon.nauka.gov.pl) i do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (polon.nauka.gov.pl/orpd), kierownik jednostki PK lub Wydziałowy koordynator systemu POL-on (zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach dotyczących realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on) składa do Koordynatora głównego systemu POL-on “Wniosek o założenie konta użytkownika w systemie POL-on” (załącznik nr 1 zarządzenia) dla pracownika, który takie uprawnienia powinien posiadać.

Moodle

W celu uzyskania dostępu do platformy e-learningowej Moodle (delta.pk.edu.pl) dla osób zewnętrznych, należy skontaktować się z Centrum e-Edukacji (ced@pk.edu.pl) w celu złożenia odpowiedniego wniosku. Pracownicy PK logują się do platformy poprzez ADFS PK za pomocą takiego samego loginu i hasła jak do Active Directory PK, czyli najczęściej imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl – i hasła do AD/SUS/Office 365.