MAJA MOŻAŃSKA

« powrót do listy pracowników

MAJA MOŻAŃSKA

12 628 21 01 maja.mozanska@pk.edu.pl

eHMS: uprawnienia, wirtualne kadry, protokoły, zajęcia, pensum, Sylabus; HMS/jHMS: uprawnienia, oferta dydaktyczna, akademiki, limity, kadry, socjalny; POL-on, ASAP i system antyplagiatowy, ORPPD

Szczegółowy zakres zadań

 1. Administracja systemami HMS, eHMS i jHMS.
 2. Konfiguracja systemów HMS, eHMS i jHMS – ustawianie parametrów konfiguracyjnych, zarządzanie słownikami, normalizacja danych.
 3. Opieka nad modułami HMS: dziekanaty, pensum, domy studenckie, finanse, płace, kadry.
 4. Udział we wdrażaniu nowych modułów oraz modułów HMS w wersji graficznej (jHMS).
 5. Zarządzanie kontami użytkowników, nadawanie i cofanie uprawnień.
 6. Tworzenie szablonów dokumentów wspólnych dla wszystkich wydziałów przekazanych przez DK , DSS i DWM:
  • analiza pism i wzorów,
  • typowanie znaczników, zwracających z systemu pożądane dane,
  • testowanie szablonów, eliminacja błędów,
  • wstawienie do systemu gotowego wzoru,
  • tworzenie i obsługa rejestrów dla pism tego wymagających.
 7. ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac z systemem antyplagiatowym):
  • administracja systemem;
  • nadawanie uprawnień do ASAP operatorom wydziałowym;
  • tworzenie w eHMS kont i nadawanie uprawnień do ASAP promotorom zewnętrznym;
  • rozwiązywanie problemów związanych z:
   • dostępem studentów i promotorów do systemu,
   • wstawianiem prac do systemu,
   • błędnie wprowadzonymi przez użytkowników danymi,
   • synchronizacją danych z HMS.
 8. ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych):
  • nadzór techniczny nad procesem wysyłania prac dyplomowych z ASAP do ORPPD.
 9. POL-on:
  • analiza schematu plików importu masowego danych do systemu POL-on;
  • eksportowanie danych studentów i pracowników z systemu jHMS i importowanie do systemu POL-on;
  • weryfikacja zgodności danych w eksportowym pliku XML z danymi w HMS/dsys na potrzeby sprawozdania GUS;
  • wsparcie techniczne dla użytkowników systemu dziekanatowego i kadrowego w sprawach związanych z danymi studentów, doktorantów i pracowników na potrzeby importu masowego do POL-on.
 10. Weryfikacja i koordynacja wniosków użytkowników systemu HMS, eHMS i jHMS o jego rozbudowę lub modernizację:
  • zgłaszanie do dostawcy oprogramowania zaakceptowanych wniosków o zmiany w systemie,
  • kontrola realizacji zamówionych rozszerzeń i poprawek.
 11. Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu dziekanatowego, kadrowego, Pensum, Sylabus; pomoc w rozwiązywaniu problemów, szczególnie w sprawach związanych z:
  • dostępem do HMS i eHMS (problemy z logowaniem),
  • suplementem do dyplomu, dokumentami dyplomowymi i wydrukiem danych do dyplomu,
  • prowadzenie toku studiów, generowanie oferty dydaktycznej,
  • przydział prowadzących, blokowanie/powielanie zajęć, tworzenie planu, wykonania, sprawozdawczość w module Pensum.