TOMASZ DRANKA

« powrót do listy pracowników

TOMASZ DRANKA

kierownik działu

12 628 21 97 tomasz.dranka@pk.edu.pl

nadzór i koordynacja prawidłowego funkcjonowania i rozbudowy HMS, eHMS, jHMS; nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem usług informatycznych realizowanych przez DI, serwerami i szkieletem USK PK, opracowywaniem SIWZ dla centralnych dostaw i usług na potrzeby informatyzacji Uczelni, przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych w systemie informatycznym Uczelni, plan rzeczowo-finansowy, plan zamówień publicznych

Szczegółowy zakres zadań

Nadzór i kontrola nad prawidłową i terminową realizacją zadań powierzonych podległej jednostce organizacyjnej, a w szczególności:

 1. planowanie strategii informatyzacji, w tym planowanie i wdrażanie nowych technologii i systemów informatycznych ułatwiających funkcjonowanie Uczelni,
 2. koordynowanie rozbudowy i nadzorowanie sprawnego funkcjonowania komputerowego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią,
 3. nadzór nad prawidłowym wdrażaniem nowych modułów komputerowego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią,
 4. sprawowanie nadzoru nad usługami informatycznymi dostarczanymi przez podmioty zewnętrzne m. in. Internet, HMS, usługi serwisowe oraz zapewnianie sprawnych narzędzi komunikacji między użytkownikami a dostawcami serwisu oprogramowania do zarządzania Uczelnią,
 5. nadzorowanie opracowywania, wdrażania i realizowania szczegółowej procedury bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym PK,
 6. nadzorowanie administrowania oprogramowaniem systemowym, sprawnym funkcjonowaniem szkieletu i serwerów USK PK,
 7. współudział w opracowywaniu koncepcji funkcjonowania portali internetowych Uczelni,
 8. opracowywanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu korzystania z uczelnianej sieci komputerowej,
 9. nadzorowanie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówień dla centralnych dostaw i usług na potrzeby informatyzacji Uczelni,
 10. nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych w systemie informatycznym Uczelni,
 11. opracowywanie i realizacja planu rzeczowo-finansowego dla Działu Informatyzacji,
 12. opracowywanie planu zamówień publicznych dla Działu Informatyzacji.