Plany 2018

W 2018 r. Dział Informatyzacji planuje przeprowadzenie następujących prac:

 • Wdrożenie systemu monitorowania infrastrukturą wirtualną VMware vRealize Operations 6 Standard.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu automatycznej obsługi mailowej dla doktorantów PK.
 • Dostosowanie formularza rejestracji elektronicznej oraz konta kandydata do potrzeb rekrutacji na studia na PK.
 • Modernizacja sieci EDUROAM, obejmująca wymianę i konfigurację nowych punktów dostępowych oraz wsparcie przy realizacji zadań przez lokalnych administratorów.
 • Aktualizacja usług katalogowych dla administracji centralnej PK.
 • Przebudowa systemów centralnych, korzystających z danych synchronizowanych z HMS, w szczególności:
  • zmiana sposobu autoryzacji,
  • aktualizacja danych jednostek i pracowników,
  • przebudowa formularzy do wprowadzania danych,
  • zmiana mechanizmów wyszukiwania,
  • zmiana źródła danych do wyświetlania informacji.
 • Modyfikacja procedury zakładania kont pocztowych w systemie SUS:
  • zmiana źródła danych o pracownikach,
  • nowe skrypty do pobierania i wysyłania danych do administratora,
  • rozszerzenie informacji o kontach pocztowych dostępnych dla użytkowników (pojemność, zajętość itd).
 • Zmiana procedury automatycznych powiadomień dla administratorów o nowych wnioskach o konto na serwerze www.
 • Wprowadzenie powiadomień dla użytkowników Systemu Zarządzania Zasobami Internetowymi o wygasaniu konta WWW na serwerach PK.
 • Wdrażanie systemu ochrony antywirusowej ESET na PK, w szczególności w sieci administracji centralnej oraz w sieci HMS:
  • uruchomienie serwera administracyjnego systemu ochrony,
  • generowanie pakietów instalacyjnych dla różnych wersji systemów operacyjnych,
  • instalacja programu antywirusowego na komputerach pracowników administracji centralnej,
  • konfiguracja grup komputerów zgodnych ze strukturą organizacyjną PK,
  • tworzenie kont administracyjnych i delegowanie uprawnień dla administratorów lokalnych.
 • Rekonfiguracja zabezpieczeń centralnego urządzenia brzegowego klasy UTM oraz rozbudowa szkieletu Uczelnianej Sieci Komputerowej.
 • Opracowanie i wdrożenie usług klientów pocztowych dla intranetowej sieci HMS.
 • Opracowanie oraz wdrożenie usług VPN dla pracowników PK oraz firm zewnętrznych.
 • Opracowanie oraz wdrożenie usług terminalowych dla pracowników PK.
 • Reorganizacja sieci dedykowanej do zarządzania zasobami PK oraz implementacja zasad dostępowych dla pracowników DI.

Realizacja ww. prac może zostać opóźniona w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych w powyższym wykazie zadań, wynikających z potrzeb Uczelni.