Uprawnienia do HMS / eHMS / jHMS

Zasady uzyskiwania i cofania uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w HMS / eHMS / jHMS

Pracownicy, których obowiązki służbowe związane są z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązani są do uzyskania uprawnień do ich przetwarzania zarówno w formie papierowej jak i w systemach informatycznych.

Aby uzyskać uprawnienia, należy pobrać z Serwisu Informacyjnego dla Pracowników (SIP) dwa druki:

1. Formularz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

druki do pobrania ochrona danych osobowych formularze nadania i cofania uprawnień, druk o wydanie upoważnienia oraz nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (bezpośredni link do dokumentu)

We wniosku o przetwarzanie danych osobowych należy uzupełnić zakres upoważnienia, a w nim:

a) nazwa zbioru danych osobowych:

przykładowy zbiór: studenci, doktoranci, absolwenci, kandydaci na studia, pracownicy

b) zakres uprawnień do przetwarzania danych osobowych:

  • w dokumentach w postaci materialnej (papierowej)
   • · Odczyt danych*  · Modyfikacja danych*  · Zapis danych*  · Udostępnianie danych*  · Przechowywanie*  · Usuwanie danych*
 • w systemie informatycznym, przetwarzanych w aplikacji o nazwie: przykładowe aplikacje: HMS/dsys, jHMS/dsys
  • · Brak dostępu*  · Odczyt danych*  · Wprowadzanie danych nowych osób*  · Modyfikacja danych*  · Drukowanie*

Wniosek ten należy wydrukować w 3 egzemplarzach.

UWAGA! Nie ma potrzeby składania wniosku o dostęp do profilu Wykładowcy w eHMS/dsys (do Wirtualnego dziekanatu, np. do wprowadzania ocen do protokołów elektronicznych) przez pracownika PK. Uprawnienia te nadawane są automatycznie przez Dział Informatyzacji – po zgłoszeniu przez dziekanat na podstawie przypisania do zajęć w HMS/dsys (lub w eHMS/pens).

2. Formularz wniosku o założenie konta w systemie HMS, eHMS, jHMS w sieci wewnętrznej Politechniki Krakowskiej (bezpośredni link do dokumentu).

We wniosku o założenie konta w systemie HMS, eHMS, jHMS należy zaznaczyć, do którego modułu (modułów) pracownik ma uzyskać dostęp oraz jaki zakres uprawnień w nim. Przykład poniżej.

Moduł(y) używany(e) w systemie HMS/eHMS/jHMS*:

Nazwa modułu Symbol modułu Uprawnienia w module
System obsługi dziekanatów HMS/dsys obsługa stypendiów
System finansowo-księgowy HMS/efka uprawnienia księgowe wystawianie faktur obsługa mediów

Wniosek ten należy wydrukować w 1 egzemplarzu.

Kompletne i podpisane oba wnioski należy przekazać do Biura Ochrony Informacji Niejawnych.

W przypadku nadawania uprawnień do modułu eHMS/pens zestaw podpisanych wniosków zbiera koordynator wydziału/jednostki pozawydziałowej i osobiście przekazuje do BOIN.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych po zarejestrowaniu i weryfikacji wniosków o przetwarzanie danych osobowych oraz wniosku o założenie konta w HMS przekazuje je do Działu Informatyzacji w celu nadania uprawnień w systemie informatycznym.

Dział Informatyzacji nadaje uprawnienia niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów. DI informuje drogą e-mailową, iż ustanowione dane autoryzacyjne (login i hasło) są do uzyskania przez bezpośredni kontakt osoby upoważnianej z pracownikami działu.

Cofanie uprawnień

Wniosek o cofnięcie upoważnienia i uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym oraz w dokumentach w postaci materialnej (papierowych) należy przekazać do BOIN natychmiast po wystąpieniu poniższych przyczyn:

 1. wygaśnięcia/rozwiązania umowy o pracę/zlecenia/o dzieło,
 2. zmiany stanowiska,
 3. zmiany miejsca zatrudnienia,
 4. zmiany zakresu obowiązków służbowych,
 5. naruszenia procedur ochrony danych osobowych w systemie informatycznym,
 6. innej przyczyny.

Na wniosku należy podać datę cofnięcia uprawnień.

Wzór wniosku dostępny jest w serwisie informacyjnym dla pracowników w SIP (bezpośredni link do dokumentu).